سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف پادگانه – مسئول پروژه باسل٢ بانک صادرات ایران – منطقھ خلیج فارس مدرس دانشگاه آ

چکیده:

پس از تحولات و رخدادھای مھم اقتصادی درسھ دھھ آخر قرن بیستم و تغییرات سریع تکنولوژی و اھمیت صنعت بانکداری در پیشرفت اقتصادی کشورھا , بانک تسویھ حسابھای بین المللی (Bank For International Settlements) در سال ١٩٧٤ کمیتھ ای را جھت بررسی مسائل بانکی بھ نام کمیتھ باسل (Basel Committee on Banking Supervision) بنیاد نھاد . کمیتھ مذکور در سال ١٩٨٨ اولین نسخھ بحث حداقل کفایت سرمایھ را با نام دستورالعمل و ساختار باسل ١ بھ دنیای بانکداری معرفی نمود . در باسل (Basel I) ١ مباحث مربوط بھ ریسک اعتباری (Credit Risk) و پس از اصلاحیھ سال ١٩٩٦ بحث ریسک بازار (Market Risk) بھ میان آورده شده است . در سال ٢٠٠٤ نسخھ اولیھ باسل (Basel II) ٢ توسط کمیتھ باسل بھ دنیای بانکداری کھ نوع تکامل یافتھ ای از راھکارھای اولیھ بود کھ در آن ریسک عملیاتی , (Operational Risk) معرفی گردید . این ساختار بھ نوعی ساختار جدیدی از مدیریت ریسک را بھ بانکھا معرفی می نماید کھ بانکھا با کمک آن می توانند خود را در مقابل خطرات احتمالی مصون بدارند . ساختار جدید دارای سھ رکن اساسی است کھ در این مقالھ تشریح گردیده اند .