سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین پری زنگنه – هیات علمی دانشگاه زنجان، گروه جغرافیا
یوسفعلی عابدینی – هیات علمی دانشگاه زنجان، گروه فیزک
یوسف قدیمی – هیات علمی دانشگاه زنجان، گروه زمین شناسی

چکیده:

خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه های استان طی پنج طرح تحقیقاتی در طی برنامه های پنجساله دوم و سوم توسعه در کالبد طرحی به عنوان مدیریت بررسی منابع آب و خاک توسط نویسندگان مقاله و با حمایت اداره کل محیط زیست استان زنجان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند . جهت تعیین کیفیت و اندازه گیری خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی آب آنان، تعدادی ایستگاه نمونه برداری در طول هر یک از رودخانه های مورد مطالعه تعیین و برداشت و آزمایش بر روی نمونه ها بص ورت ماهانه و یا فصلی انجام گردیده است. با توجه به اینکه هر یکاز رودخانه های استان در سال های متفاوتی مورد مطالعه و نمونه برداری قرار گرفته بودند، نمونه برداری ۱۳۷۹ و با حمایت و – و آزمایش آب تمامی رودخانه های مورد مطالعه مجددا در سال های ۸۲ همکاری اداره کل محیط زیست استان زنجان تکرار گردید . پس از تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده و شناسایی منابع طبیعی و انسانی آلاینده آب رودخانه های مختلف استان و تعیین سهم هر یک در آلودگی آب آنان، اثرات توسعه بر کیفیت آب رودخانه تعیین و راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش آلودگی آبهای سطحی استان و حذف آلاینده های آن ارائه گردیده است.