سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر راست پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم مصلحی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسائل کمینه سازی میانگین مـدت زمـان در جریـان کـار در محیط تولید کارگاه در جریان جایگشتی ارائه شده است که این مسئله به شکل n/m/p/ F نمایش داده مـی شـود . الگوریتم پیشنهادی برمبنای بهینه سازی توالی جزئی کارها استوار است که این روش به الگوریتم [۱] NEH بـر میگردد . کارایی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای شناخته شدهای مثل الگوریتم " فرامینان " و " لیـسن [۲]" و همچنین [۳] WY مقایسه شده است . الگـوری تم ارائـه شـده دارای سـطح پیچیـدگی کمتـری نـسبت بـه سـایر الگوریتمها میباشد . جهت سنجش کارایی الگوریتم مسائلی با ۵ تا ۵۰ کار و ۵ تا ۲۰ ماشین تولید شـده و سـپس حل گردیدهاند . نتایج بدست آمده نشان می دهنـد کـه الگـوریتم ارائـه شـده از کـارایی بهتـری نـسبت بـه سـایر
الگوریتمها برخوردار است .