سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
زهرا لباف – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حامد مهرآرا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا عرفانیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
پیوند جوزفسون بلند با تغییرات اندکی در پیکره بندی جریان بایاس و کنترل آن می تواند یک دیود فلاکسونی جوزفسونی شود. در این مقاله یک آرایه ۲×۲ از دیودهای فلاکسونی در بایاس معکوس جهت تحلیل اثرات متقابل بین آن ها شبیه سازی شده است تا جریان آستانه متناظر با روشن شدن هر یک از دیودها به دست آید. به ازای چگالی جریان بحرانی KA/cm1/5 مشاهده گردید با انتخاب یک پیکره بندی مناسب مانند توزیع جریان بایاس و کنترلμm 700 و μm100 در نقطه کار مطلوب، اعمال تابش الکترومغناطیس تنها منجر به روشن شدن دیود اول خواهد شد، در صورتی که در یک پیکره بندی نامناسب مانند توزیع جریان بایاس و کنترلμm 100 و μm600 در بهترین حالت همواره دیود سوم روشن خواهد شد. بنابراین با انتخاب یک هندسه مناسب، روشن شدن دیود اول تأثیری بر دیودهای مجاور نخواهد داشت که نویدی بر قابلیت مجتمع سازی آرایه های بزرگتر از دیودهای فلاکسونی می باشد.