سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زمانی – دانشگاه صنعتی شریف
عبدالعظیم بیدخانی – دانشگاه صنعتی شریف
هاشم اورعی میرزمانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک کنترلـر جسـتجوگر شـار بهینـه بـرای درایـو موتور القایی کنترل شده بـه روش کنتـرل بـرداری مبتنـی بـر میدان ) ) FOCارائه شده است . این کنترلر بـه منظـور کمینـه –
سازی تلفات درایو توسط کنترل شار و بـرای بارهـای سـب ک طراحی شده است . تابع هدف در روند کمینـ ه سـازی، تـوان ورودی سیستم درایو می باشد . مقدار شار مرجع از طریق یـکالگوریتم جستجوگر ) ) SC بهینهسازی شار با پلههای تطبیقی ٣ به منظور دسـتیابی بـه عملکـرد دینـامیکی و حالـت مانـدگار مناسب، تعیین شده است . . در حالت گذرا یک پله شار بـزگ اعمال شده تا سرعت همگرایی الگوریتم را افزایش دهد و در حالت دائمی اندازه پله های شار کاهش یافته اسـت تـا پاسـخ مناسبی در حالت پایدار بدست آید . نتایج شبیه سازی در پایان آورده شده و کارآیی روش ارائه شده، تایید شده است .