سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهین محمدنژاد – دانشجوی دوره دکتری مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

آب به عنوان جزیی از محیط زیست و نیز مولفه بنی ادی برای هر الگوی توسعه، جایگاه محوری و با اهمیتی در مبحث توسعه پایدار بخش صنعت و معدن دارد . صدها سال است که کمبود آب در مناطقی از جهان خصوصاً خاورمیانه بیش از هر جای جهان نقش اصلی را در روند توسعه ایفا می نماید و جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از خاورم یانه از این قاعده مستنثی نبوده در
حال حاضر به شدت با کمبود منابع آب مواجه است .
هر چند طی سال های گذشته اقدامات گسترده ای برای افزایش عرضه آب در قالب اجرای طرح های سدسازی و اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در کشور به اجرا درآمده است ، هنوز کمیابی این م اده حیاتی در اکثر نقا ط کشور کاملاً مشهود بوده و روند موجود افزایش جمعیت کشور از حادتر شدن این مسئله در آینده نزدیک حکایت دارد .
از سوی دیگر مصرف بیرویه آب و تخل یه حجم زیادی از پساب های تصفیه شده و تصف یه نشده شهری، صنعتی و کشاورزی نیز طی سال های اخیر بر مناب ع پذیرنده، باعث تشدید آلودگی منابع محدود آب در کشور شده که پیامدهای آن را در اکثر مناطق کشور می توان مشاهده نمود .
براین اساس طرح موضوع مسائل و مشکلات آب در کشور و محدودیت های آن در برنامه های توسعه کشور حائز اهم یت خواهد بود . در این مقاله تلاش می شود تا د ر ابتدا تصویری از وضعیت منابع آب و مصرف آن در کشور ارایه شده و در ادامه روندهای مصرف آب در ایران و چند کشور منتخب جهان مقایسه گردد .
در نهایت با استناد به این بررسی ها، ر ویکردهای اجر ایی دارای اولو یت فن ی اقتصاد ی و ز یست مح یطی جهت کاهش مصرف آب و تولید فاضلاب در بخش صنعت کشور بویژه تکنیک water Pinch مورد تاکید قرار می گیرند