سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن حامدی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران , دانشکدة فنی , گروه مهندسی
علی منصور زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد , ساخت و تولید دانشگاه تهران , دانشکدة فنی , گروه م

چکیده:

مطالعات انجام شده بر روی فرایند تولید و مونتاژ قطعات پرسی بدنه خودرو نشان مـی د هـد تغییـر شـکلهای بعـد از فرایند مونتاژ قطعات زیر مجموعه، یکی از عوامل مهم ایجاد مغایرت در مجموعه است . عوامل فراوانـی در ایجـاد ایـن تغییر شکلها وجود دارد که میزان تاثیر هر یک متفاوت است اما فرایند جوش و سـاختار فیکـسچر مونتـاژ از عوامـل تعیــین کننــده در ایجــاد ایــن تغ یــــیر شــکلها بــه شــمار مــی رونــد ، در ایــن کــار پژوهــشی تــاثیر ترتیــب کلمپینگ(Clamping Sequence)قطعه روی فیکسچر مونتاژ و ترتیب نقطه جوشها(Welding Sequence) مورد بررسی قرار گرفته ا ست . نتایج بدست آمده از آزمایش های انجام شده انتخاب بهینه این پارامترها را جهت ایجـاد کمترین مغایرت ممکن می سازد .