سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قاسمی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه تربیت مدرس
حمزه شکیب – استاد مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به بررسی تأثیرات حرکات نزدیک گسل وپالس معادل برپاسخ لرزه ای مدلهای سازه ای پرداخته شده است . درمدلهای سازه ای عناصرمقاوم لرزه ای دیوارهای برشی هستند ، که باتوجه به مفاهیم جدیدرفتارغیرخطی وتخصیص مقاومت به عناصر مقاوم ،توزیع های مختلفی ازمقاومت و سختی درعناصرمقاوم منظورمیگردد.درنتیجه مراکزسختی ومقاومت متفاوتی ایجاد خواهد شد . تأثیر دومدل رفتاری ، متداول آیین نامه ای و واقعی ، بر پاسخ ها بررسی گردید . جهت معادلسازی مولفه عمود بر گسل از پالس سینوسی معادل استفاده گردید. برای مولفه عمود نیاز شکل پذیری جابجایی افزایش می یابد . در حالیکه برای پالس معادل ، نحوه ، Tp، برگسل ، باافزایش پریودپالس تغییرات نیازهای شکل پذیری مشابه حالت قبل نمی باشد . علیرغم تفاوت نحوه تغییرات نیازهای شکل پذیری
جابجایی در مولفه عمود بر گسل وپالس معادل ، لیکن تغییرات نیازچرخشی پالس معادل ور کورد نزدیک گسل مشابه یکدیگرمیباشند