سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قلی‌پور – دانشگاه صنعتی شاهرود
سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سرپرست – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در خصوص تجمع نیتروژن و توزیع آن در برگ‌ها، ساقه‌ها و دانه‌های نخود (Cicer arietinum L.)در شرایط مختلف رشد و نمو اطلاعات کمی در دست می‌باشد. این اطلاعات از موارد ضروری و مهم برای ایجاد مدل‌های شبیه سازی رشد و نمو و همچنین برای ارزیابی میزان مشارکت نخود در ایجاد تعادل در نیتروژن سیستم‌های زراعی به شمار می‌آید. بر همین اساس، با استفاده از ۴ آزمایش مزرعه‌ایو سنجش مقدار نیتروژن در۱۳۲۵ نمونه گیاهی (به روش کجلدال) این فرایندها ارزیابی شد. معادله y = 3.54x –۰٫۲۲توانست ارتباط درصد نیتروژن کل (y ) با بیوماس ((x ‌را به خوبی نشان بدهد. دامنه تجمع نیتروژن کل ۹ تا ۳۰ گرم بر متر مربع بود. در طول دوره رشد و نمو گیاه، ارتباط نزدیکی بین تجمع نیتروژن و افزایش بیوماس وجود داشت. در مرحله اوایل رشد که بیوماس کمتر از ۲۱۸ گرم بر متر مربع بود، کارآیی تجمع نیتروژن (تجمع نیتروژن نسبت به افزایش (تجمع) بیوماس) ۰/۰۳۳گرم بر گرم بدست آمد. در مراحل بعدی که بیوماس بیشتر از ۲۱۸ گرم بر متر مربع شد، این مقدار به ۰/۰۱۷۶ گرم بر گرم تنزل یافت. در مرحله رشد رویشی، ۵۸% نیتروژن به برگ‌ها و ۴۲% باقیمانده به ساقه‌ها تعلق داشت. بسته به شرایط رشد و نمو، ۳۷ تا ۷۲% نیتروژن برگ و ۱۲ تا ۵۶% نیتروژن ساقه به دانه‌ها انتقال داده شد. پارامترها و توابع بدست آمده در این مطالعه می‌تواند در برای شبیه سازی تجمع و توزیع نیتروژن در مدل‌های نخود مورد استفاده واقع شود.