سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی راحمی کاریزکی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت و اصلاح ن
جعفر پوررضا – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

به منظور کمی سازی زوال سطح برگ در گیاه نخود، رقم هاشم، آزمایشی درسال ۸۳-۱۳۸۲ با دو فاکتور تاریخ کاشت و تراکمدر مزرعه آزمایشی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. برایاین منظور از معادله نمایی به صورت تبدیل شده خطی (ln(Y)= lny0-k×X)) استفاده شد. نتایج نشان داد که از لحاظ سطح برگ در شروع فاز پیری (y0) و سرعت زوال برگ (K) تفاوت قابل ملاحظه ای بین تراکم ها و تاریخ کاشت ها وجود داشت. در نتیجه با توجه به تراکم و تاریخ کاشت از این پارامترها می توان در پیش بینی زوال سطح برگ نخود استفاده کرد.