سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میترا خطیب – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
علی گنجعلی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اطلاعات در مورد واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود به درجه حرارت محدود است، لذا آزمایشی با هدف بررسی واکنش جوانه زنی به رژیم های حرارتی و برآورد درجه حرارت های کاردینال، روزهای فیزیولوژی و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی ژنوتیپ های نخود انجام شد . شش ژنوتیپ نخود شامل: MCC 13 ،MCC ،MCC 873 180 ،MCC 951 ،MCC361 و MCC 463 در هشت سطح درجه حرارت ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد در محیط کنترل شده به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند . درصد بذرهای جوانه زده به صورت روزانه ثبت و سرعت جوان هزنی بر اساس عکس روز تا ۵۰ درصد (تجمعی) جوانه زنی محاسبه شد. برای کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی به درجه حرارت، تعیین دما های کاردینال و همچنین روز های فیزیولوژی و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی از مدل دندان مانند استفاده شد . درجه حرارت، ، تأثیر معنی داری (۰/۰۰۱>=P) بر درصد و سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های نخود داشت . تنوع ژنتیکی قابل توجهی میان ژنوتیپ ها از نظر درصد نهایی جوانه زنی و سرعت جوانه زنی وجود داشت. ژنوتیپ های MCC 463 و MCC 873 از بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی برخوردار بودند . به طور کلی متوسط دامنه درجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی ژنوتیپ ها ۲۶-۲۰ درجه سانتی گراد برآورد شد.