سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید فروغی – مربی بخش تکنولوژی آبیاری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب – دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش مقدار بهینه آب آبیاری برای گیاه ذرت دانه ای در روش آبیاری سطحی در منطقه کبوترآباد اصفهان، در شرایط مختلف حداکثر محصول، محدودیت زمین و آب تعیین گردید. نتایج بیانگر این است که در حداکثر محصول مقدار آب آبیاری برابر ۵/۹۴ سانتی متر، در شرایط محدودیت زمین برابر ۸۳ سانتی متر و در شرایط محدودیت آب برابر ۷۵ سانتی متر بود. در شرایطی که زمین عامل محدود کننده است. با اعمال کم آبیاری برای ذرت دانه ای به میزان ۲۴ درصد، سود حاصل از واحد سطح با سود حاصل از آبیاری کامل برابر می شود. در این حالت مقدار آب برای ذرت دانه ای ۴/۷۱ سانتی متر خواهد شد. در شرایطی که آب عامل محدود کنده است با اعمال کم آبیاری برای ذرت دانه ای به میزان ۳۷ درصد، سود حاصل از واحد سطح با سود حاصل از آبیاری کامل برابر می گردد. در این حالت مقدار آب آبیاری برای ذرت دانه ای برابر ۶/۵۹ سانتی متر خواهد شد.