سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مجتبایی –
مهشید جلیلی –

چکیده:

آب عامل اصلی حیات و آبادانی است، دهه کم آبی (Water scarcity (2015-2005 به عنوان یک دغدغه جهانی از سوی سازمان ملل مطرح گردیده است که بخش های مهمی از جهان به ویژه آفریقا و آسیا را که کشور ما نیز در آن واقع شده است را بر میگیرد و نسبت به عواقب آن هشدار داده شده است.مرگ میلیون ها کودک به علت عدم دسترسی به آب سالم ، خشکسالی، افت آب سفره های زیرزمینی، نفوذ آب های شور به منابع آبی شیرین و تغییر کیفی منابع آبی، به خطر افتادن بهداشت عمومی، امنیت غذایی گسترش سوء تغذیه و حتی قحظی از یک سو، کشمکش های محلی، منطقه ای و بین المللی، خالی شدن مناطق روستایی از سکنه به علت فقدان آب به عنوان زیرساخت اصلی حیات، و کار و بقا در جوامع روستایی گسترش فقر و جرم ، نابودی تنوع زیستی اکوسیستم و حیات وحش از سوی دیگر چالش ها و تهدیدهای بالقوه استکه مدیریت منابع آبی در جهان و در سال های آتی با آن روبرو است و مدر صورت عدم آمادگی و پاسخ به موقع و کافی به صورت بحران ها ی گسترده پیچیده اجتماعی ، اقتصادی و فجایع زیست محیطی و عواقب برگشت ناپذیر و طویل مدت بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه باقی خواهند ماند.