مقاله کم شنوايي حسي – عصبي تاخيري در کودکان باسابقه هيپر بيليروبينمي شديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: کم شنوايي حسي – عصبي تاخيري در کودکان باسابقه هيپر بيليروبينمي شديد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپير بيلي روبينمي
مقاله افت شنوايي
مقاله پاسخ شنوايي ساقه مغز
مقاله نوروپاتي شنوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي فخيم شهين
جناب آقای / سرکار خانم: اميرشقاقي عبدالاحد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي پناه سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي قهاري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: هيپربيليروبينمي شديد دوره نوزادي يکي ازعوامل خطرزاي مهم براي ابتلا به کم شنوايي مي باشد. در اين مطالعه شنوايي کودکان که داراي سابقه هيپربيليروبينمي شديد بوده اند را بررسي مي نمایيم.
روش بررسي: در اين مطالعه شيوع و شدت کاهش شنوايي در يک گروه از کودکاني که سابقه هيپربيليروبينمي شديد نوزادي داشتند را بررسي نموديم و نتايج را با گروه همساني از کودکان که سابقه هيپربيليروبينمي شديد نوزادي نداشتند. مقايسه کرديم. شدت کاهش شنوايي با ABR (Auditory Brain Stem Respouse) مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه ۱۰۲ کودک (۲۴٫۵±۸٫۹ ۵۸٫۴۴ M/R ماه سن) با سابقه هيپربيليروبينمي (۳۳٫۳±۵٫۰۲mg/dl). گروه شاهد شامل ۱۰۰ کودک سالم بودند. (MR 61.39 23.6±۸٫۶) ABR غيرطبيعي در ۲۳ کودک در گروه هيپربيليروبينمي يافت شد که موارد ضعيف، متوسط و شديد کاهش شنواي به ترتيب در ۷ مورد (۶٫۹%) و ۸ مورد (۷٫۸%) و ۸ مورد (۷٫۸%) يافت شد. هيچ يک از افراد گروه کنترل ABR غيرطبيعي ندارند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه، شنوايي سنجي در مورد کودکاني که سابقه هيپربيليروبينمي نوزادي دارند توصيه مي شود.