سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه اقبال – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
ناصر پرویز – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف این مقاله طراحی کنترلر با معیار H2 تعمی م یافته ) ١( GH2 است . این روش طراحی برای دسته خاصی از سیستمهای غیرخطی ک ه قابل تبدیل به سیستم خطی متغیر با پارامتر ٢(LPV) هستند ، بسط داده شده است . قانون کنترل بدست آمده با اندازه گیری زمان – حقیقی پارامترها، در قالب یک کنترلر جدول بندی بهره به سیستم اعمال می گردد . این روش طراحی ب دلیل لحاظ کردن تمام ویژگیهای سیستم غیرخطی، از روباستنس بالایی برخوردار است . در نهایت طراحی کنترلر به حل دستگاهی از نامساویهای ماتریسی خطی٣(LMI) منجر می شود که به کمک برنامه ریزی محدب ، بهسادگی و با راندمان بالایی حل می گردد