سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شایان حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علیرضا کبیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جواد علمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله، یک طرح عملیاتی از کنترل کننده سوئیچینگ خازن و سایر جبران گرها که با موفقیت آزمایش شده پیشنهاد شده است . سیگنال کنترل علاوه بر ضریب قدرت از “MVAr” نیز ورودی می گیرد . برای افزایش قابلیت اطمینان و استحکام سیستم ، از منطق فازی استفاده شده است و نحوه عملکرد سیستم مبتنی بر کنترل پله ای معمولی و کنترل TSC/TCR پیوسته توصی ف شده است . این مقاله طرح و الگوریتم های یک کنترلر فازی جدید را برای جبران توان راکتیو و کنترل ضریب قدرت ارائه می کند . کنترلر مذکور برای هر نوع طرح راه انداز اعم از گسسته و پیوسته جامعیت داشته و در سیستم های ولتاژ پایین نیز به خوبی می تواند مورد استفاده قرا ر گیرد . به علاوه در این مقاله علاوه بر روش مرسوم استفاده از ضریب قدرت به عنوان متغیر کنترل از توان راکتیو نیز ب ه عنوان یک ضرورت استفاده شده است . نظر به این که تعداد زیادی از خازن های ۲۰ KV ، ۵ MVAr در سیستم قدرت نصب شده، این کنترلر یک وسیله خوب از کنترل سوئیچیـنگ خودک ـار است، ب ه طـوری که می تـواند به درس ـتی به تغ ـییرات MW م ـورد تق ـاضای سیس ـتم عکس العمل نشان دهد . در این روش خازن ها، سلف ها، TSC و TCR به وسیله مدار محرک و سوئیچینگ مبتنی بر دستورات دیجیتالی از طریق کارت واسط کنترل می شوند . در ادامه نمایش گرافیک ی برای پایش زمان واقعی عملکرد سیستم ارائه شده است . در انتها برای شبیه سازی این پروژه از سیمولینک و جعبه ابزار منطق فازی نرم افزار MATLAB استفاده شده است