سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا نادری – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
محمد طیبی رهنی – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود دربندی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق، با استفاده از روش هیبریدی المان حجم محدود و یک شبکه هیبریدی ترکیبی چهار ضلعی و سه ضلعی با تغییر هندسی سر ریز یک انبساط ناگهانی مانند پله، طول ناحیة برگشتی جریان آشفته بررسی و کنترل می شود. این تغییرات به سه شکل متفاوت انجام می شود که در آنها شرایط نقطة جدایی تغییر می کند و یا با ایجاد مجراهای انحرافی از درون نقطة جدایی مکش یا دمش صورت می گیرد. از آنجا که تغییرات هندسی منجر به مرزهایی می شود که تنها با شبکه های ترکیبی چهار ضلعی و سه ضلعی قابل پوشش است، نیاز به استفاده از تکنیکی است که بتواند در این شبکة چند بلوکی قابل استفاده باشد. نشان داده می شود که روش المان حجم محدود این توانائی را دارد و مورد اسفاده قرار می گیرد. مدل آشفتگی برای شبیه سازی این جریان مدلk − εاستاندارد است. نتایج نشان می دهد که از بین چندینروش پیشنهادی برای کنترل ناحیة برگشتی، آن که باعث مکش از آن ناحیه می شود موثرتر است.