مقاله کنترل آللوپاتيک علف هاي هرز در زراعت سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: کنترل آللوپاتيک علف هاي هرز در زراعت سيب زميني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله دگرآسيبي
مقاله علف هرز
مقاله چاودار
مقاله ماشک
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاهدي آژنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از پديده آللوپاتيک يا دگرآسيبي تعدادي از گياهان جهت کنترل علف هاي هرز محصولات مختلف به اثبات رسيده است. اين آزمايش به صورت مزرعه اي طي سال هاي ۸۰-۸۱ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي همدان به اجرا در آمد. آزمايش ها به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار و هشت تيمار درنظر گرفته شد. در اين بررسي، کلزا، ماشک گل خوشه اي و چاودار به عنوان گياهان دگرآسيب، قبل از کشت سيب زميني به تنهايي و به صورت ترکيب دو و سه تايي به همراه شاهد بدون کشت گياه دگرآسيب تحت بررسي قرار گرفتند. اين گياهان در پاييز کشت و در بهار سال بعد بصورت کود سبز با خاک مخلوط شدند، سپس سيب زميني جهت بررسي اثر آن ها در کنترل علف هاي هرز کشت گرديد. نتايج به دست آمده، اختلاف معني داري را بين صفات اندازه گيري شده، شامل وزن تر گياه دگرآسيب، برحسب گرم در متر مربع، وزن تر علف هاي هرز، بر حسب گرم در متر مربع، تراکم علف هرز، در متر مربع و عملکرد محصول سيب زميني بر حسب تن در هکتار نشان داد. چاودار در بين ساير تيمارها، بيشترين وزن تر را به عنوان کود سبز قبل از کشت سيب زميني داشته است. کليه تيمارها، اختلاف معني داري با تيمار شاهد از نظر کاهش وزن تر علف هرز داشتند. عملکرد محصول سيب زميني نيز در تيمارهاي چاودار نسبت به شاهد افزايش ۴۰ درصدي را نشان داد. نتايج نهايي اين بررسي نشان داد که استفاده از گياهان دگرآسيب به عنوان کود سبز قبل از کشت سيب زميني، ضمن افزايش عملکرد سيب زميني ميزان علف هاي هرز و لزوم استفاده از علف کش ها را کاهش مي دهد.