سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کوروش گودرزی –
امیر کشتار جعفری –
حامد خاکپور –

چکیده:

امروزه در اثر ا یجاد آلودگ یهای ز یاد، تخریب محیط زیست مشکلاتی از قبیل از بین رفتن گونه ها ی زیست ی حیوانات ، از بین رفتن گیاهان و بیماریهای ناش ی از آلودگیها ی محیط ی را برا ی بشر به ارمغان آورده است، که هزینه ها ی مال ی و جانی سنگینی را به بشر تحم یل کرده است . بخشی از ا ین آلودگیها از طریق ورود فاضلابها ی شهری و صنعتی به آبهای رودخانه ها و دریاها و تجمع زباله ها در حاشیه شهرها ایجاد م ی شود که برا ی کنترل آن می توان از فرایند تولید بیو گاز محصول طبیعی تجزیه بی هوازی مواد آل ی به وسیله میکرو ارگانی زمها استفاده نمود . در فرآیند تولید بیوگاز ورودی، زباله ها وپسماند های انسانی، حیوانی و گیاه ی است که آلودگی هوا را موجب می شود و خروجی، گاز متان و کود غنی شده است که بس یار مفی د بوده و استفاده
فراوان دارد . از متان تولید شده در این فرآیند م ی تواند به عنوان منبع انرژ ی یا سوخت مورد نیاز یک نیروگاه استفاده نمو د. کود تولید شده نیز مصارف کشاورز ی دارد. در این پژوهش با بررسی پتانسیل تولید بیوگاز در ایران، فرایند تولی د آن به همراه عوامل موثر بر آن و کاربردها ی آن بیان شده است. در ادامه نیز لزوم استفاده ازنیروگاههای زباله سوز در کشور بررسی شده است.