مقاله کنترل آماري فرايندهاي پذيرش و مدارک پزشکي بيمارستان دکتر غرضي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۰۴ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: کنترل آماري فرايندهاي پذيرش و مدارک پزشکي بيمارستان دکتر غرضي اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارک پزشکي
مقاله بيمارستان ها
مقاله آمار
مقاله پذيرش بيمار
مقاله بررسي ها
مقاله ارزيابي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: خيام باشي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه به کارگيري سيستم هاي اطلاعاتي از ضروريات مديريت است و يکي از روش هاي آماري پيشنهاد شده در اين سيستم، کنترل آماري فرايند مي باشد. در اين مقاله سعي شده است تا با به کارگيري اين روش فرايندهاي مدارک پزشکي در بيمارستان غرضي اصفهان مورد بررسي قرار گيرد.
روش بررسي: مطالعه حاضر توصيفي، گذشته نگر و کاربردي بود که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ با جمع آوري شاخص هاي فرايندي در اداره مدارک پزشکي بيمارستان غرضي انجام شد. در تدوين شاخص ها ابتدا مطالعات کتابخانه اي انجام و سپس ابزار جمع آوري اطلاعات در قالب دو چک ليست «زمان سنجي پذيرش و ترخيص» و «ارزيابي کمي پرونده» تدوين گرديد. جامعه آماري در مورد شاخص هاي ارزيابي کمي، کليه بيماران پذيرش شده در بخش هاي بستري بيمارستان و نمونه گيري به صورت سرشماري بود. براي زمان سنجي ۱۵۰۰ مورد به صورت تصادفي انتخاب گرديد. داده ها در نرم افزار Excel ثبت و آناليز گرديد.
يافته ها: در ارزيابي کمي نواقص پرونده اي پزشکان، وجود نواقص پرونده اي به ميزان ۶ درصد به عنوان استاندارد داخلي قابل قبول (حد سازماني) به دست آمد. ميزان شاخص زمان انتظار براي پذيرش بيمار در طول مدت مطالعه کاهش داشته و ميانگين زمان انتظار بيمار از مراجعه تا انتقال به بخش حدود ۵۳ دقيقه به دست آمد. حد سازماني زمان صدور دستور ترخيص بيمار، ۹:۵۴ صبح محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد بيمارستان توانسته با استفاده از روش هاي آماري، تغييرات فرايند خود را تحت کنترل درآورد و در صورت انحراف شاخصي از حد سازماني تعيين شده، با تشکيل گروه هاي کاري نسبت به جلوگيري از ادامه انحراف مبادرت ورزد. اين شاخص ها مي توانند کمک موثري در تدوين استانداردهاي ملي و منطقه اي بنمايند.