سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

فریدون پرویزی – مدیر عامل، مهندسین مشاور زمیران، ph.D زمین شناسی مهندسی

چکیده:

کنترل پایداری شیبها ودیواره های سنگی به منظور بررسی و احتمال ریزش لغزش قطعات سنگی بهوسیله کاربردی و نصب ابزار دقیق در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
نظر به اهمیت ارزیابی فاکتورهای موثر در شناخت پایداریسطوح سنگی با توجه به شرایط فنی و زمین شناسیتوده سنگ و شرایط عمومیمنطقه به مانند هیدروکلیماتولوژی وزلزله خیزی، نصب دستگاه ها وتجهیزات فنی دقیق جهت اندازه گیری پارامترهای مکانیک توده سنگ مورد استفاده درمحاسبات فنی وارائه روشهای استحفاظی در سالهای اخیر در پروژه های مختلف عمرانیاز ویژگی های خاصی برخورداربوده است.
شناخت تغییرتحولات ناشی از گسترش کل یسیستم درز و شکاف در حجم توده سنگ و نهایتا تاثیر درزه های کششی و مشخصه های مکانیکی آن و خمچنین تغییرات فشار آب بین لایه ای از عمده ترین مواردی است که توسط نصب ابزار دقیق به مانند اکستانسیومتر ، اینکلاینومتر و پیزومتر مورد توجه می باشد.
در این مقاله، ضمن بررسی چگونگی نصب تجهیزات فوق لزومیت و نحوه کاربردی اطلاعت حاصله در رابطه با پایداری شیبهای سنگی مورد تجزیهتحلیل قرار گرفته است.