سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد ایوک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
تیمور منصورلکورج – بابل، دانشکده فنی دانشگاه مازندران، دانشجوی کارشناسی ارشد
فرشته نعیم پور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله به نحوه کنترل غلظت محصول بالای برج تقطیر متانول -آب با استفاده از کنترل استنتاجی ١ پرداخته شده اس ت. برای این منظور ابتدا مدل دینامیکی از برج بدست آورده شده و سپس بهترین متغیر استنتاجی جهت تخمین غلظت م حصول بالای ی انتخاب ش د و سپس تخمین زننده ٢ مناسب جهت این کار بدست آم د. دو نوع تخمین زننده استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت ه اند. برای کنترل برج از یک کنترلرPID استفادهشده اس ت. در نهایت نتایج حاصل به صورت نمودار نشان داده شد ه و عملکرد این دو نوع تخمین زننده در کنترل برج مورد ارزیابی قرار گرفته ا ند. طبق مشاهدات تخمین زننده دینامیکی عملکرد بهتری در کنترل برج نشان می دهد و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از کنترل مستقیم برج تطابق بیشتری دارد.