سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام رئیسی هارونی – آزمایشگاه سیستمهای حرکت پیشرفته گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی دان
صادق واعظ زاده – آزمایشگاه سیستمهای حرکت پیشرفته گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی دان

چکیده:

چکیده : موتورهای القا یی تکفا ز بدل یل ساختار ساده و سهولت ساخت، کاربرد گستردهای در لوازم خانگی دارد . در ا ین کاربردها با توجه به کارکرد موتور در سرعت ثابت ، رفتار
موتور بهینه نیست . گسترش کاربرد الکترون یک قدرت، کنترل سرعت موتورهای القا یی تکفاز را با استفاده از کنترل بردار ی با هزینه معقول امکان پذیر ساخته است . با این همه عدم تقارن
ناشی از برابر نبودن تعداد دورها و سطح مقطع س یمپیچ اصل ی و کمکی در موتور القا یی تکفاز ، عملکرد مطلوب ، صر فاً با اعمال کنترل برداری تأمین نمیشود .
در این تحق یق با انتقال معادلات موتور القا یی تکفاز به سمت یکی از س یمپیچهای استاتور در مرحله اول عدم تقارن ناشی از برابر نبودن اندوکتانس های استاتور حذف می شود . در مرحله
بعد جهت جبران اثر عدم تقارن ناشی از برابر نبودن مقاومت – های استاتور، ولتاژ مجزاساز تعریف میگردد .