سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
سیدمحمودرضا پیشوایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
حسین عابدینی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در راکتورهای ناپیوسته کنترل شرایط واکنش برای رسیدن به محصول مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار است و بهینه سازی شرایط راکتور و استفاده از روش های کنترل مدرن اهمیت بسیار زیادی دارد . در این مقاله ابتدا پلیمریزاسیون محلولی پلی استایرن با روش ممان ها مدلسا زی گردیده است و سپس با استفاده از این مدل مسیر بهینه دما برای رسیدن به درصد تبدیل مشخص و پلیمری با جرم ملکولی عددی مطلوب در حداقل زمان بدست آمده است. برای اعمال پروفایل بهینه دما از کنترلر لغزشی مد انتگرال استفاده شده است . در ای ن مقال ه از خاصیت مقاوم بود ن کنترلر لغزشی به خطای مدلسازی استفاده شده است و بجای متغیرهایی چون درصد تبدیل وغلظت اغازگ رکه اندازه گیری آن مشکل ا ست در رابطه قانون کنترلر مقدار متوسط آن قرارداده شده اس ت. با وجود خطای مدلسازی، انتگرال قدر مطلق خطا در طول زمان واکنش فقط حدود ۰/۴%نسبت به حالتی که مقدار دقیق این متغیرها را بکاربریم افزایش م ییابد و نسبت به کنترلردقیق این متغیرها را بکاربریم افزایش م ییابد و نسبت به کنترلر حدود ٥١ % عملکرد آن بهتر است.