سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نصری – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر قره ویسی – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمزه صدیقی – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله به منظور نگه داشتن فشار خون بیمار در یک سطح معین هنگام عمل جراحی، یک کنترل کننده PID مورد استفاده قرار گرفته است که ضرائب این کنترل کننده با روش الگوریتم وراثتیو بر اساس معیار کمترین انتگرال مربعات خطا در قالب یک مسئله بهینه سازی تنظیم گردیده است. تمام شبیه سازی ها در محیط Simulink نرم افزار MATLAB انجام شده و نتایج، کارایی روش را تایید می نماید.