سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی توکلی – شرکت برق منطقه ای فارس
صادق واعظ زاده – آزمایشگاه پژوهشی سیستم های حرکت پیشرفته دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

قابلیت کنترل موتورهای آهنربای دائم سنکرون به صـورت خود کنترل شونده و امکان دسـتیابی بـه عملکـرد بـا سـرعت متغیر در محدودة وسیع، باعث شده تا روشهای کنترل مختلفی بسته به کاربرد مو تور و به منظور اسـتفاده مطلـوب از مزایـای ذاتی آنها ارائه شوند . به دلیل طراحی این روشـها در صـفحه مختصـات جریـان امکان به اشـباع رفـتن کنتـرل کننـده هـای جریـان در ناحیـه تضعیف شار وجود دارد . در این مقاله سـعی شـده بـا معرفـی روش کنترلی بر مبنای مولفه های ولتاژ که بر خلاف ر وشهای پیشــین کنتــرل ماشــین بــه جــای صــفحه جریــان در صــفحه مختصات ولتاژ طراحی می گردد، مشکل ذکر شده بر طرف و درنتیجه رفتار ماشین در محدوده وسیع سرعت بهبود یابد .