مقاله کنترل بيماري سياهک پنهان معمولي گندم با استفاده از آرد خردل، جدايه هاي Trichoderma و مواد بيولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۴۱ تا ۷۴۷ منتشر شده است.
نام: کنترل بيماري سياهک پنهان معمولي گندم با استفاده از آرد خردل، جدايه هاي Trichoderma و مواد بيولوژيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياهک پنهان معمولي گندم
مقاله آرد خردل
مقاله Trichoderma
مقاله تريکودرمين بي
مقاله سابتيلين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي كوشكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نبي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير کنترل کنندگي گونه هاي Trichoderma و عصاره تعدادي از گونه هاي گياهان خانواده شب بو روي بسياري از عوامل بيماري زاي قارچي به اثبات رسيده است. در اين تحقيق، در قالب يک طرح بلوک هاي کاملا تصادفي تاثير آرد خردل، Trichoderma koningi T18، T. virens T59، T. brevicompactum 30، T. harzianum T56، مخلوط چهارجدايه تريکودرما، مخلوط چهارجدايه تريکودرما+آرد خردل و دو ماده بيولوژيک تريکودرمين و ساب تيلين روي کنترل سياهک پنهان معمولي گندم ناشي از Tilletia laevis در مزرعه ارزيابي شد. بر مبناي شاخص آلودگي، تمام تيمار ها نسبت به شاهد که درصد خوشه هاي آلوده در آن ۴۳٫۵ درصد بود، اختلاف معني دار نشان دادند و باعث کاهش درصد آلودگي شدند(P<0.01) . بيشترين تاثير در کاهش بيماري مربوط به تيمارهاي آرد خردل و مخلوط چهار جدايه تريکودرما+آرد خردل به ترتيب به ميزان ۸۹٫۹ و ۸۷٫۴ درصد در مقادير قابل کاربرد مزرعه اي بدون اثر جانبي بود. نتايج نشان مي دهد که در مديريت بيماري سياهک پنهان معمولي گندم مي توان با استفاده از بذرهاي عاري از اسپور و استفاده از آرد خردل، آلودگي هاي محدود ناشي از مايه تلقيح خاکزاد را بدون استفاده از قارچ کش هاي شيميايي کنترل نمود.