سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجم اله طایفه – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بسیج جام
فریبرز منصور قناعی – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بسیج جام
فرحناز جوکار – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بسیج جام
مهناز دهقان سکاچایی – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بسیج جام

چکیده:

یکی از موارد بسیار مهم در حوادث غیرمترقبه شیوع بیماریهای عفونی از قبیل وبا، کـزاز، مالاریـا، گـال، سـل و سـایر عفونت های فرص ت طلب می باشد . در مناطقی که پاتوژن بیماریهای فوق به صـورت آنـدمیک وجـود دارد در اثـر بـروز بحـران اپیدمی بیماریهای مذکور شانس شیوع بیشتری دارد ،در سایر مناطق ایجاد بیماری های عفونی مـی توانـد بـر عهـده Vector- born . ( ناقل برد ) باشد . این مقاله با هدف بحث و بررسی پیرامون بیماریهای عفونی گوارشی شایع در حوادث تهیه شده استمتـن : بیماریهای گوارشی عفونی از جمله بیماریهای شایع در مناطق آسیب دیده از بحران می ب اشند که غالبـاً در اثـر عـواملی مانند : تخریب مناطق مسکونی و تأسیسات زیر بنایی، سازه های بهداشتی، سیستم های آب و فاضلاب، سیستم های سرمایـشی نگهداری مواد غذایی، مسکونی شدن مناطق بکر، تشکیل اردوگاهها در مناطقی که فاقد تـسهیلات بهداشـتی هـستند، متوقـف شدن عملیات کنترل بیماریها و در نهایت کاهش بهداشت فردی ایجاد شده ویا گسترش مـی یابنـد . بیماریهـایی از قبیـل وبـا، آلودگیهای انگلی روده ای و تک یاخته ها از جمله بیماریهای نسبتاً شایع می باشند که در این مواقع بروز می نماینـد و شـیوع آنها با آب هوای گرم و مرطوب افزیش یافته و در صورت ابتلا به علت از دست دادن آب و الکترولیت هـا باعـث افـزایش تعـداد قربانیان حادثه می شوند .
پاتوژنهای دیگر نظیر سیکلوسپرا، میک روسپورا، کریپتوسپورپدیوم از تک یاخته های بسیار کـوچکی هـستند کـه انگـل اجبـاری درون ِسلولی سلولهای اپی تلیال روده بوده و گاهی مجرای صفراوی، لوزالمعده و دستگاه تنفسی انسان و مهـره داران را درگیـر می سازند و می تواند باعث ایجاد اسهال عفونی شوند و از طریق مخازن آب آ لوده به فضولات انسانی و دامی شـیوع مـی یابنـد ودر صورت مدیریت صحیح بحران و رعایت اصول بهداشتی میزان ابتلاء و عوارض آن به نحو چشمگیری کاهش می یابد . بحـث و نتیجه گیـری : در صورت بروز بحران با توجه به نقش بیماریهـای عفـونی جهـت پیـشگیری و کنتـرل آنهـا لازم اسـت اقدامات زیر صورت گیرد : -۱ کنترل بهداشت محیط مثل دفن سریع افراد فوت شده -۲ تهیـه آب آشـامیدنی سـالم وترجیحـاً بسته بندی شده و در صورت عدم دسترسی جوشاندن آب و یا کلرینه کردن آن -۳ استفاده از غذاهای سالم و بسته بندی شده -۴ دفع صحیح فضولات و زباله -۵ پروفیلاکسی و واکسینا سیون تیم بهداشتی و افراد غیر بومی در صورت لـزوم -۶ قرنطینـه و ایزوله کردن بیماران مسری -۷ به محض مشاهده موارد مشکوک آزمایش سه نوبته مدفوع -۸ جلـوگیری از ایجـاد برکـه هـا و آبگیرهای مصنوعی ناشی از تخریب ها