سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیراحمد سارانی – عضو هئیت علمی دانشگاه زابل
عباس شریفی تهرانی – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
مسعود احمدزاده – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
محمد جوان نیکخواه – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیکی عوامل بیماری زای گیاهی با استفاده از میکروارگانیسم های آنتاگونیـست در کنترل بیماری های قارچی و باکتریایی ریشه گیاهان زراعی مورد توجه قرار گرفته اسـت . از ایـن میـان جدایـه هـای بـاکتریBurkholderia cepacia به عنـو ان عوامـل کنتـرل بیولوژیـک مـورد توجـه و مطالعـه هـستند . جدایـه هـا ی انتخـا بی درآزمایشگاه با استفاده از روش کشت متقابل عل یه قارچ عامل بیماری دارای خاصیت آنتاگونیستی بودند . تیمار بذر و خاک با جدایه Bu1 باکتری بورخولدریا باعث کاهش بیماری مرگ گیاهچه به ترتیب با ۵۶ و ۶۲ درصد در تـست هـای گلخانـه ای گردید . بر اساس آزمون های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی جدایه Bu1 به Burkholderia cepacia تعلق داشت . نتایج مطالعه بر رو ی مکا نیسم های بیوکنترل جدایه نشان داد که جدایه Bu1 تولید آنتی بیوتیک و متابولیت های فـرار می کند . هم چنین قادر به تولید سیدروفور، آنزیم پروتئاز و سیانید هی دروژن می باشد . ایـن جدایـه یـک کلـو نیزه کننـده قـوی ریشه کلزا بوده و باعث افزایش رشد گیاه کلزا می گردد . هدف این تحقیق پیدا کردن یـک عامـل مـ ؤثر کنتـرل بیولوژیـک علیه مرگ گیاهچه کلزا یکی از بیماری های مهم کلزا در اثر قارچ Rhizoctonia solani می باشد