سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سعیده خلیقی – به عنوان نویسنده و ارائه دهنده مقاله
غلام خداکرمیان –
سید عباس حسین نژاد –
زهرا تنها معافی –

چکیده:

از خاک ریزوسفر درختان و نهالهای زیتون استانهای گلستان، گیلان، زنجان، قم تعداد ۳۰۰ نمونه خاک جمع‌آوری گردید. خاکهای جمع‌آوری شده به آزمایشگاه منتقل و با استفاده از تهیه سری رقت، باکتریهای جنس سودوموناس بر روی محیطکینگز بجداسازی شد. تعداد ۶۰ استرین باکتری خالص و جهت بررسی‌های مجدد نگهداری شد. Meloidogyn javancia از نمونه‌های آلوده جدا و با انتقال توده تخم منفرد²بر روی نشاء گوجه‌‏فرنگی رقمروتگرزخالص گردید. اثر آنتاگونیستی تعداد ۶۰ استرین سودوموناس علیه لاروهای سن دوم M. javanicaبه روش Siddiqui and Shaukat, 2002 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بررسی شد.پس از آنالیز هفت استرین جهت بررسیهای گلخانه‌ای انتخاب گردید. استرین‌های انتخاب شده با روش‌های استاندارد باکتری‌شناسی بررسی و با توجه به نتایج آزمونهای فنوتیپی و الگوی پروتئینی به عنوان Pseudomonas (بیوارهای I، II، III، V) و P. putida (بیوار A) شناسایی شدند. بیوار V باکتری P. fluorescens بیشترین جمعیت را در میکروفلور گیاه زیتون داشت. اثر آنتاگونیستی تعداد هشتاسترین از سودوموناسها با روش Siddiqui and Shaukat, 2002 علیه M. javanica بر روی نهالهای زیتون در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بررسی و نتایج نشان داد که استرین CHAO متعلق به باکتری P. fluorescens و استرین‌های IS. 99, IS. 208 که متعلق به بیوار V باکتری P. fluorescens و استرین IS. 210 که متعلق به بیوار II باکتری P. fluorescens بود بیش از ۷۰ درصد اثر بازدارندگی از خود نشان دادند.