سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی رضا میری زرندی – آزمایشگاه کنترل سیستمهای عصبی- عضلانی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده ب
عباس عرفانیان امیدوار – آزمایشگاه کنترل سیستمهای عصبی- عضلانی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده ب

چکیده:

در این مقاله یک راهکار کنترلی برای کنترل حرکت مفصل زانو در فرد فلج با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور از یک کنترل کننده تطبیقی جلو سو ی ١، مبتنی بر ش بکه های عصبی استفاده شده است . این راهکار کنترلی شامل یک مدل مستقیم دینامیک عضله -مفصل و یک کنترل کننده است . در هر لحظه، ابتدا پارامترهای کنترل کننده بر اساس خروجی مدل و خروجی مطلوب و سپس پارامترهای مدل بر اساس خروجی مدل و سیستم تنظیم می شوند. فرآیند یادگیری با استفاده از قاعده یادگیری پس انتشار خطا در هر لحظه از زمان و در طول فرآیند کنترل انجام می شود. لازم به ذکر است که قبل از فرآیند کنترل ، مدل به صورت برون- خط ٢ آموزش داده می – شود. مدل مستقیم عضله -مفصل و کنترل کننده با استفاده از
شبکههای عصبی پرسپترون گسترش داده شده است. این روشبر روی یک شخص ضایعه نخاعی سطح ۷Tمورد ارزیابی قرارگرفته است . نتایج نشان می دهند که این کنترل کننده توانسته است حتی در هنگام تغییر خصوصیات عضله به علت خستگی، پارامترهای خود را تنظیم ، و مسیر مطلوب را دنبال کند . این مطالعه بیان میکند که این راهکار کنترلی می تواند نقش مهمی در گسترش کاربردهای تحریک الکتریکی عملکردی ایفا کند.