سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد کیانی گلوگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانش
سعید شیری قیداری – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر،

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید جهت کنترل تغییر مفهوم در شناسایی هرزنامه بر اساس خوشهبندی ترتیبی بانظارت ارائه شده است. منظور از تغییر مفهوم، تغییرات ایجاد شده در مفهوم هدف به د لیل
تغییر در توصیف نمادین مفاهیم هدف، ایجاد مفاهیم هدف جدید و تغییر مفهوم هدف نمونهها میباشد. در این روش با استفاده از خوشه – بندی و یک معیار شباهت جدید، نمونههای آموزشی بهزیر مجموعه های مجزا تقسیم میشود سپس با استفاده ازالگوریتم ژنتیک ویک تابع تناسب جدید، ویژگیهای مناسب از بردار نماینده هر زیرمجموعه استخراج میشوند. با ورود ایمیل جدید، شباهت آن با زیرمجموعه ها سنجیده میشود و دسته بندی نزدیک ترین زیرمجموعه به عنوان برچسب ایمیل جدید انتخاب میشود. نتایج آزمایشها نشان میدهد که این روش دارای کارایی و انعطاف پذیری بهتری نسبت به روش های موجود است و قادر است تا تغییر مفهوم را شناسایی و سیستم یادگیری را با این تغییرات بهروزرسانی کند.