سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرنگ بهداروندی – دانشجوی دکتری با گرایش علف های هرز در دانشگاه پوترا، مالزی
قدرت اله فتحی – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عطاء اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عادل مدحج – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشجوی دکتری زراعت، واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کنترل مکانیکی و شیمیائی و تلفیق آن ها در کنترل علف های هرز گیاه کلزا رقم هایولا ٤٠١ ، آزمایشی در سا ل ۸۲-۱۳۸۱ در مزرعه تحقیقاتی مجتمع عالی کشاورزی رامین وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد . یازده ترکیب تیماری مختلف از تر کیب علف کش های پیش کاشت ترفلان و پس کاشت نابواس و همچ نین کولتیواتور زدن به همراه دو تیمار شاهد بدون کنترل و شاهد با کنترل کامل علف های هرز مورد استفاده قرار گرفتند . نتایجنشان داد تیمار دوبار کولتیواتور زدن به همراه علف کش های ترفلان و نابواس و همچنین تیمار دوبار کولتیواتور زدن و علف کش ترفلان به ترتیب با ۸۴/۷۴ و ۸۴/۴۳ درصد کنترل علف های هرز بالاترین سطح را به خود اختصاص دادند . گیاه کلزا در تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز و تیمار های علف کش نابواس، در مرحله گلدهی بشدت مغلوب علف های هرز شد . عملکرد دانه و روغن (به ترتیب ۳۰۱/۵ و ۱۴۱/۳ گرم در متر مربع ) در تیمار د وبار کولتیواتور زدن و علف کش های پیش و پس کاشت کمترین شیب تغییرات را نسبت به تیمار کنترل کامل نشان دادند. افزایش عمل کرد دانه در این تیمارها به دلیل افزایش تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف و افزایش عمل کرد روغن به دلیل افزایش عملکرد دانه بود . بطور کل، هر چند بیشترین کنترل در تیمار دوبار کولتیواتور زدن به همراه هر دو نوع علف کش ترفلان و نابواس بود، اما به دلیل عدم تفاوت معنی دار، استفاده از تیمار دو بار کولتیواتور زدن وعلف کش ترفلان در کنترل علف های هرز کلزا مطلوب تر به نظر می رسد.