سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس مولوی داریانی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران)
محمد شاهینی – دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
حسن رستگار – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران)
علی اصغر قدیمی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران)

چکیده:

در این مقاله مدلسازی , شـبیه سـازی و کنتـرل سیسـتم تولیـد انــرژی الکتریکــی پیــل ســوختی الکترولیــت پلیمــری بــرای کاربردهای خانگی انجام گرفته و از کنترل کننده فـازی بـرای کنترل توان خ روجی پیل سوختی استفاده شده است . سیستمی که برای شبیه سازی انتخاب شده شامل پیل سوختی الکترولیت پلیمــری ۵ کیلــوواتی , اینــورتر کــه بــه همــراه آن فیلتــر و ترانسفورماتور افزاینده است ، می باشد . جهت بررسی مدل پیل سوختی و نشـان دادن قابلیـت کنترلـ ر بـه کـار گرفتـه شـده , سیستمی جدا از شبکه با دو نوع بار استاتیک که نشان دهنـده بارهای روشنایی منازل می باشد و دیگری بار موتور ی را مورد بررســی قــرار داده ایــم . نتــایج شــبیه ســازی بــا اســتفاده ازSimulink/Matlab مشخص می کند که ولتاژ دوسر بار و توانمورد نیـاز آن بـه خـوبی توسـط کنتـرل کننـده فـازی تـ أمین می شوند . همچنین ارزیـابی کیفیـت تـوان ت أییـد مـی کنـد کـه هارمونیک ولتاژ دو سر بار مطابق استاندارد IEEE_519 بـرای کاربردهای خانگی می باشد .