سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اسدی – مدرس دانشگاه زنجان
محمدرضا سلمانی طامه – مدرس دانشگاه, مهندسین مشاور چکاد

چکیده:

در این مقاله، تحلیل سه بعدی با مدل ارتجاعی خمیری جهت بررسی تغییر مکان ناشی از حفاری تونل با روش NATM با الگوهای مختلف انجام و مورد بحث قرار گرفته است. برای این منظور از کد Plaxis 3-D Tunnel با مدل رفتاری ارتجاعی خمیری با سخت شوندگی استفاده گردیده است. پارمترهای مدل با استفاده از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح مقطع فوق تعیین گردیدهاست. در این مقاله تأثیر عوامل مختلف مؤثر بر نشست سطح زمین از قبیل نوع الگوی حفاری و نیز زون بندی و ترتیب حفاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان میدهند که الگو حفاری و ترتیب حفاری نواحی تأثیر زیادی بر میدان تغییرمکان زمین دارد