سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید حسین پور – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان ورجانی – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی محمدیان – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله کنترل حداکثر توان سیستم توربین بادی و ژنراتور القایی متصل به شبکه با دو مبدل منبع ولتاژ پشت به پشت مورد بررسی قرار گرفته است . جریان های ماشین به روش کنترل
برداری غیرمستقیم کنترل می شوند . با این روش، مبدل سمت ژنراتور، حداکثر تحریک ( شار فاصله هوایی ) را با جریان محورd ماشین کنترل q ماشین و گشتاور ژنراتور را با جریان محور
میکند . سرعت ژنراتور القایی بر اساس تغییرات سرعت باد با تنظیم نسبت سرعت نوک ) ) TSR ، به منظور تولید حداکثر توان خروجی کنترل می شود . مبدل سمت شبکه با روش کنترلی سادهPQ و d و توان اکتیو تزریقی را با جریان محور dc ، ولتاژ لینکتوان راکتیو تزریقی را با جریان محور q تنظیم می کند . نتایج شبیهسازی درستی روش پیشنهادی را نشان می دهد .