سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی ولی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خوردگی ناشی از سوزاندن نفت سنگین مشکل جدیدی نبوده و هنوز نیز تحمیلی بر طرح بویلرهای جدید می باشد و باعث شکست لوله ها و تخریب تجهیزات در واحد های موجود می گردد. باقیماندن عناصر خورنده ای همچون وانادیم ، سدیم و گوگرد طی عملیات تقطیر نفت خام در نفت سنگین، پس از احتراق منجر به تولید رسوبهای خاکستر نفت و SO3 درجریان گازی سمت آتش بویلرها می شود.
با افزایش راندمان بویلرها در قرن بیستم توسط کاربرد درجه حرارت و فشار های بخار بالاتر، درجه حرارت فلز لوله هم به حدی رسید که رسوب خاکستر نفت بصورت مذاب بر روی لوله های تشکیل شد. شکل (۱) روند طراحی درجه حرارت بخار خروجی بویلرهای صنعتی را طی سالهای اخیر نشان می دهد. اولین خوردگی خاکستر نفت در سال ۱۹۵۰ در شمالآمریکا بعنوان مشکلی فعال مشاهده شد.پس از ۱۹۶۵ اغلب واحدها درجهحرارت و بخار خروجی خود را در محدوده ۵۴۰ درجه سانتی گراد (۱۰۰۵°F ) محدود کرده اند تا از خوردگی ناشی از وجود خاکستر نفت مذاب اجتناب شود، ولی با این وجود هنوز هم لوله های دی هیتروسوپر هیتر نیروگاه های مدرن در دمای درجه حرارتهایی کار می کنند که این امکان خوردگی خاکستر نفت در آنها وجوددارد. سرعت خوردگی لوله های دی هیتروسوپر هیتر بیش از ۰/۰۳ اینچ درسال گزارش شده است.