سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدناصر طباطباییجعفری – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان
علیرضا خورسندی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک دستگاه کنترل رایانهای ساخته شده جهت دیدبانی کنترل دما و جریا ن الکتریکی لیزردیودی معرفی شدهاست. در این دستگاه، کاربر با استفاده از محیط مجازی تعبیه شده میتواند دما و جریان الکتریکی لیزر را تنظیم کند. نتایج نشان میدهد که دستگاه ساخته شده قابلیت کنترل دمای لیزر با دقتی از مرتبه چند صدم سانتیگراد و نیز کنترل جریان جریان الکتریکی به لیزر با دقتی از مرتبه صدم میلیآمپر را دارد. تأثیر چنین پایداری طولموج خروجی از لیزر تا دقت صدم نانومتر نشان داده شده است.