سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
راضیه ایرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
سیدمصطفی قدمی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

چکیده:
در این مقاله برای کنترل رشد سلولهای توموری در بیماری سرطان از تکنیک معادلات ریکات وابسته به حالت استفاده شده است.در ابتدا، تاثیر شیم درمان و میزان تزریق دارو بر رشد سلولهای توموری، سلولهای سالم و سلولهای مقاوم بررس شد. مدل ریاضیحاکم بر این متغیرها نشان داده شد. سپس، معادله ریکات وابسته به حالت برای یک سیستم غیرخط آفین و تابع معیار مرتبه دو ارائه گردید. با تعریف سناریوهای مختلف بخصوص تغییر در پارامترهای مدل، عملکرد کنترل کننده طراح شده، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان داد که معادلات ریکات وابسته به حالت نتیجه مورد انتظار را به خوب برآورده نمود