سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا حق شناس فرد – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
محمد حسین نادری –
محمود سلطان الکتابی –

چکیده:

این مقاله، امکان کنترل کوک پذیرسرعت گروه یک پرتوی گمانه ی ضعیف را در یک چگالیده ی بوز- اینشتین تغییر شکل یافته ی گازی شامل اتم های سه ترازی با پیکر بندی بینابنمایی ʌدر غیاب موج چرخان بررسی می کنیم. با در نظر گرفتن برخورد بین اتمها در چگالیده به عنوان یک مثال تحقق پذیر فیزیکی خاص از تغییر شکل کوانتومی، نشان می دهیم که با تغییر پارامترهایی همچون آهنگ برخورد، تعداد کل ذرات چگالیده و پارامتراختلالی پاسخ چرخان، رفتار فرونوری و فرانوری انتشار پرتوی گمانه تقویت می شود.