سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک مریدی – فوق لیسانس مهندسی پلیمر(مهندس فرایند)، خوزستان پتروشیمی بندرامام م
سیروس رضوی – فوق لیسانس مهندسی پلیمر(مهندس فرایند)، خوزستان پتروشیمی بندرامام م

چکیده:

MFIیکی از مشخصه ها ی اساس ی پلی الیفینها میباشد، لذا کنترل آن بسیار مهم بوده وتاثیر زیادی بر خواص فیزیکی- مکان یکی پلیمر دارد. محدودهMFI قابل تولید در واحدهای تولیدی پلی پروپیلن دقیقا " به تکنولوژی فرآیند تولید و همچنین نوع کاتالیست مورد استفادهوابسته است یکی از تکنیکهای بسیار مفید جهت افزایش توانمندی و گستره رزینهای تولیدی در واحدهای قدیمی و همچنین بهینه سازی محصولات تولیدی از طریق کاهش ضایعات حین تولید استفاد ه از روش کنترل رئولوژیکی رزینها با استفاده از پراکسیدهای آلی می باشد در این تحقیق کنترلMFI با استفاده از پراکس یدهای آلی مورد بررسی قرارگرفته و آزمایشهای لازم روی رزینهای تولیدی در واحد پلی پرو پیلن پتروشیمی بندر امام با استفاده از ۳۰۱TRIGONOX و براساس شرایط فرآیندی انجام شده است . نتایج حاصل بیانگر عملکرد مناسب این پراکسید جهت تولید گریدهایCRPP در واحد پلی پروپیلن پتروشیمی بندر امام می باشد.