سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی نهاوندیان – دانشجوی کارشناسی ارشد -Carleton University -MBA
نوید بهرام پرور – کارشناس مهندسی عمران – دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف این مقاله ارائه روش هایی جهت کنترل آماری عملکرد و وضعیت زمان و هزینه پروژه می باشد . جهت دستی ابی به این مهم بررسی روش های کنترل آماری فرایند و انتخاب روش مناسب جهت کنترل عملکرد و وضعیت پروژه مساله ای اساسی است که در قسمت اول مقاله به آن پرداخته خواهد شد . شناسایی شاخص های مناسب و جامع جهت بررسی وضعیت پروژه گام دیگری
است که می بایست جهت پیاده سازی ا ین نوع کنترل به آن پرداخته شود . قسمت دوم مقاله به این بحث پرداخته است . باید توجه داشت که چه نوع متغیری قابل استفاده در نمودار های کنترلی می باشد و بدنبال چنین متغیر هایی بود . فرضیات، اصول و روش های بکارگیری شاخص های شناسایی شده و همچنین تحلیل آن بخش اصلی م قاله را تشکیل می دهد که در قسمت سوم به آن
پرداخته می شود . در این بخش با بهره گیری از ساختارهای گام به گام نحو ه پیاده سازی هر روش به صورت تفصیلی و با کمک گیری از مثال های مناسب به صورتی قابل فهم و منطقی توضیح داده شده است . در نهایت معایب و مزایای هر روش و موقعیت مطلوب جهت بهره گیری از آن روش تذکر داد .