سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان مهرپویان –
احمدرضا یزدان بخش –
منیره مجلس –

چکیده:

کنترل سوسریها هنوز هم مشکل مهمی در بسیاری از نقاط دنیاست. سوسریهای آمریکایی غالباً در سیستم های جمع آوری و شبکه فاضلاب زندگی می کنند. در چنین مکانهایی به تعداد فراوان تکثیر می شوند تا جایی که ممکن است بیش از ۵۰۰۰ عدد آنها در یک چاهک ورودی یافت شوند. غیر از مسئله مزاحمت و پراکنده شدن مدفوع آنها در محیط، ارتباط آنها با فضولات و بیماریهای مدفوعی و همچنین توانایی شان برای ورود به اماکن انسانی از طریق مجاری فاضلاب باعث ایجاد خطرات بهداشتی در مناطق آلوده شده است. حداقل ۲۲ گونه بیماری زا از باکتریها، ویروسها، قارچها، پروتوزوترها و کرمهای انگلی از نمونه های جمع آوری شده جداسازی گردیده اند.روشهای شیمیایی متعددی جهت کنترل سوسریهای آمریکایی در مجاری فاضلاب پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه، بررسی کارآیی چهار روش شیمیایی پیشنهاد شده برای استفاده در مجاری فاضلاب می باشد. این مطالعه در سیستم جمع آوری فاضلاب بیمارستان طالقانی صورت گرفته است. بیشتر چاهک های ورودی مورد استفاده از جنس آجر و سیمان بوده و حرارت معتدل و رطوبت بالای داخل آنها شرایط مناسب برای تکثیر سوسریها فراهم آورده است، ۱۰ چاهک ورودی به این منظور انتخاب شده و از نظر وجود سوسری مورد بررسی قرار گرفته اند. این عمل با برداشتن در پوش فلزی و شمارش و ثبت سوسریهای هر چاهک صورت گرفت. سپس هر چاهک بصورت تصادفی به یکی از هشت تیمار اختصاص داده شده. شمارش و ثبت در زمانهای یک، دو و سه ماه پس از استفاده از سموم نیز صورت گرفته است. چهار روش شیمیایی هر کدام با دو تکرار انجام گردید و نتایج شمارش بعد از استفاده از هر روش با نتایج شمارش قبل از شروع آزمایش با آزمون آماری آنالیز واریانس مقایسه گردید. که نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین متدهای بکار برده شده می باشد.(P<0/01).