سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین نریمانی – استادیار مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران –دانشکده فنی و مهندسی اراک
محمدرضا کرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله روشی را برا ی کنترل اتومات یک طول قوس در فر آ یند جوشکاری Tig با استفاده از ولتاژ قوس ارائه می دهد . با به کارگیری این روش می توان فرآ یند جوشکاری را کاملا اتوماتیک و عملکرد اپراتور جوشکار ی در تنظیم گپ جوشکا ری را عملا حذف نمود . در این مقاله مدل دینامیکی سیستم پیشروی و همچنین ارتباط میان تغییرات طول قوس و ولتاژ قوس شرح داده شده است و سپس پارامترها و ثوابت سیستم توسط آزما یشات مشخص شده است . با به کارگیری یک کنترلر انتگرالی تغییرات طول قوس در مسیر جوشکار ی توسط س یستم پیشروی اتوما تیک الکترود جبران می گردد . ثابت نگه داشتن ولت ا ژ قوس در یک مقدار بهینه، علاوه بر ثبات طول قوس باعث ا یجاد جوشی با کیفیت و ظاهر مطلوب می گردد .نتایج شبیه سازی و عملی هر دو بیانگر عملکرد مطلوب کنترلر در پایداری جوشکاری Tig می باشند.