سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسن حسین نیاکانی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل،ایر
حسین میارنعیمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل، ای

چکیده:

کنترل بافرها در شبکههای انتقال داده به منظور حفظ معیارهای کارایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله مدل پیوسته بافر برای کنترل استفاده شده است . در این مدل از یک پارامتر
به منظور تعیین نوع صف استفاده شده است به گونهای که با تغییر مقدار این پارامتر روابط کلی ارائه شده به روابط صف یا صفهای خاص تبدیل میشوند. با توجه به ماهیت غیر خطی روابط حاکم بر بافرها (صفها) به منظور کنترل جمعیت داخل بافر از دو روش کنترل غیر خطی ،کنترل تطبیقی مدل- مرجع و کنترل مد لغزشی استفاده شده است که روش کنترلی مقاوم نسبت به پارامترهای سیستم می باشند. در انتها روش کنترل مد لغزشی بهینه با کنترل تطبیقی مدل – مرجع مقایسه شده است و مزیت ومعایب این کنترل کنندهها بیان شده است.