سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن پورحسن – آزمایشگاه تحقیقاتی شبی هسازی و کنتر لفرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا
شاهرخ شاه حسینی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا
محمدتقی صادقی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا
محمد فردوسی – واحد تحقیقات و فناوری، صنایع شیمیایی پارچین،گروه شیمیایی ساصد

چکیده:

فرآیند تقطیر یکی از روشهای متداول در جداسازی محلولها م یباشد که کاربرد وسیعی در صنایع شیمیایی دارد. تحقیقات پرهزینه و دامن هداری برای بهبود عملکرد برج تقطیر به وسیله روشهای کنترل چند متغیره صورت گرفته است. بدلیل طبیعت پیچیده برج تقطیر، کنترل این فرآیند با مشکلات زیادی مواجه است. در این مقاله، کنترل چند متغیره غیرخطی در یک برج تقطیر صنعتی اتانل برای کنترل غلظت بالا و پایین برج بکار رفته است. هر دو کنترل کننده به ازای یک تغییر پله ای در نقطه هدف و ایجاد اغتشاش مورد آزمایش قرار گرفته اند. معیار خطایITAEبرای ارزیابی عملکرد کنترلرها مورد استفاده قرارگرفته است که مقدار ITAEبرای کنترلPI و GMCبه ترتیب برابر ١٥٦٨ و ١٨٢٥ با نقطه هدف ٩٦ درصد برای محصول بالای برج بدست آمد. درهمه موارد کنترلرGMC نسبت به PI عملکرد بهتری داشت.