سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمعین شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
هما فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین یغمایی مقدم – دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سالهای زیادی است که مدل محاسباتی آتوماتای سلولی برای مطالعه مباحث پدیدارشناختی ، شامل ارتباطات ، محاسبات ، ساختمان ، رشد و نمو ، تکثیر ، رقابت ، و تکامل در طبیعت پیشنهاد شده است [ ۱,۴ ]. در این مقاله نیز برای کنترل چراغ راهنمایی و ترافیک شهری که نوعی عملیات همزمانی و فعالیتهای موازی را می طلبد ، از آتوماتای سلولی برای شبیه سازی در تابع انتقالاستفاده شده است. در مدلهای ارائه شده تاکنون ، عوامل محیطی ، از جمله اولویت خیابانهای تقاطع(چهارراه) ، عرض و طول خیابانها و … ، برابر فرض شده و در تصمیم گیری برای تغییر حالت چراغ راهنمایی ، دخالتی نداشتند، در صورتیکه تراکم خیابان ، حجم مراکزی که مراجعه کننده فراوان دارد و همچنین زمان ، تاثیرتعیین کننده ای در حجم ترافیکی یک خیابان دارد . در این مقاله سعی شده است تا با طراحی سیستمی سه سطحی که در سطح اول به صورت فازی اولویت خیابان با توجه به عوامل محیطی در هر لحظه محاسبه میشود. در سطح دوم ، سرعت مشخصه خیابان در آن لحظه بدست می آید و در سطح سوم بر اساس دو عامل اولویت خیابان و میزان تراکم در پشت چراغ راهنمایی ، تصمیم گیری برای تغییر حالت چراغ راهنمایی صورت می گیرد. در بخش آخر نیز
نتایج شبیه سازی شده از این روش با الگوریتمی وفقی که با استفاده از شبکه عصبی ، چراغ راهنمایی را کنترل می کند ، نمایش داده و مقایسه شده است.