سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی کاظمی – شرکت شیشه و گاز
فرید عصاره – شرکت شیشه و گاز

چکیده:

رنگ ها را می توان به صورت مجرد، توسط سه پارامتر بیان کرد. شفافیت، که میزان عبور نور را مشخص می کند، طول موج غالب، که طول موج رنگ شیشه است و خلوص که میزان درصد رنگ در طول موج غالب را مشخص می کند. اگر یکی از این متغیرها (قابلیت عبور نور) به طور جداگانه مشخص شود، نمایش دو بعدی رنگ به صورت کمی یعنی نمودار رنگ یابی را می توان به دست آورد.
برای تعیین رنگ شیشه ، ابتدا با استفاده از آنالیز دستگاهی و دستگاه اسپکتروفتومتر با منابع نوری مشخص، میزان عبور را در طول موج های مشخص تعیین می کنیم و سپب با استفاده از روابط، مقادیر عبور را برای ضخامت های استاندارد شیشه و درنهایت، مقادیری را برای جایگذاری در نمودار رنگ سنجی به دست می آورده و دو مقدار مهم طول موج غالب و خلوص را مشخص می نماییم.