سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا زرگران – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی – ارومیه
حسن عسکری – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
ابوالفتح سالاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی – ارومیه
ولی بخش علی ساعتلو – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی – ارومیه

چکیده:

جوانـه خـوار بلـوط Tortrix viridana L. مهـم تـرین آفـت بلـوط در آذربایجـان غربـی مـی باشـد . تحقیـق حاضـر در سال ۱۳۸۴ در منطقه قبر حسین ( شهرستان پیران شهر ) به منظور بررسی تأثیر شکل تله های فرمونی ( با سه تیمار تله هـای مثلثـی، استوانه ای و مکعبی ) ، تأثیر رنگ تله ها ( چهار تیمار تله های سفید، قهوه ای، زرد و سبز ) و ارتفـاع نـصب تلـه هـا ( بـا دو تیمـار نصب در نیمه پایینی و نیمه بالایی تاج درخت ) در میزان شکار جوانه خوار بلوط در قالب طرح بلـوک هـای کامـل تـصادفی انجام گردید . هر سه آزمایش به طور جداگانه و در ده تکرار بوده و فاصله تله ها از یکدیگر ۲۰ متر در نظرگرفته شد . تلـه هـا در مرحلهشفیرگی در منطقه نصب و با بازدید های منظم تعداد پروانه های نر شکار شده در هرتله شـمارش گردیدنـد . نتـایج نشان دادند بین تیمار شکل تله ها تفاوت آماری معنی داری وجود داشته و بیش ترین میزان جلـب حـشره مربـوط بـه تلـه هـای مثلثی می باشد . در آزمایش رنگ تله ها در جلب پروانه های نر مشخص گردید بـین تیمارهـای بـ ه کـار رفتـه تفـاوت آمـاری معنی داری مشاهده گردیده به طوری که تله های سفید در یک گروه و سایر تله ها نیـز از نظـر آمـاری در گـروه دیگـر قـرار گرفتند . در مورد ارتفاع نصب تله ها نیز بیش ترین میزان جلب پروانه ها مربـوط بـه تلـه هـایی بـوده کـه در ارتفـاع بـالای تـاج درختان نصب شده اند .