سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی فقفوری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر قره ویسی – شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی
حمیدرضا محمدزاده – شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی

چکیده:

امروزه از آن جهت چرخاندن توربین های بادی و تحصیل انرژی الکتریکی استفاده می شود که رشد گسترده تولید پراکنده ) ) DG چالشهایی را برای کنترل فرکانس در سیستم ایجاد کرده است . DG با ظرفیت پایین تاثیر اندکی بر پایداری فرکانس دارد اما با افزایش آن روش معمول جبران فرکانس بر مبنای تولید یعنی سیستم کنترل تولید خودکار برای نگهداری فرکانس در محدوده مجاز دیگر کافی نخواهد بود . بهمین خاطر در سیستمهای شاملDG نظیر مزارع بادی روشهای دیگری بنام کنترل فرکانسبر پایه دیماند بکار برده می شود . در روش کنترل فرکانس بر پایه دیماند ادوات کنترل با تغییر بار در موقع لزوم فرکانس را در محدوده قابل قبول حفظ می کنند . در این مقاله با استفاده از کنترل فازی ممدانی کنترل فرکانس بر پایه دیماند را بر روی مزرعه بادی دیزباد نیشابور پیاده سازی
می شود و شبیه سازیها نشان می دهند که نتایج قابل قبول می باشند